Spotkanie SKB-ZP nt. zmian w prawie podatkowym dla przedsiębiorców

17 października z inicjatywy Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców odbyło się spotkanie przedsiębiorców z naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim Małgorzatą Resmerowską oraz zastępcą Januszem Pochylczukiem, którzy prezentowali zmiany w prawie podatkowym mające ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu.

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Prawo do przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany” i dotyczyło zmian systemu podatkowego zgodnie z filozofią 3xP: przejrzystość, prostota i przyjazność.

Zastępca naczelnika US rozpoczął od zmian podatkowych, które już zostały wprowadzone.

Wśród nich wymienił ułatwienia w amortyzacji polegające na m.in. podwyższeniu limitu wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł oraz poszerzeniu mechanizmu jednorazowej amortyzacji maszyn i urządzeń, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą dokonywać jednorazowej amortyzacji tych środków trwałych do wysokości 100 tys. zł i szybciej zaliczają wydatki inwestycyjne w koszty uzyskania przychodów, zmniejszając w ten sposób bieżącą wysokość podatku.

Janusz Pochylczuk mówił również o likwidacji obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT, gdy zaliczka nie przekracza 1 tys. zł, likwidacji i złagodzeniu niektórych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców opodatkowanych PIT (brak obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz o powierzeniu prowadzenia KPiR biuru rachunkowemu), podniesieniu rocznego limitu przychodów, do którego podatnicy mogą prowadzić uproszczoną księgowość z 1,2 do 2 mln euro oraz zwiększeniu maksymalnego rocznego progu przychodów uprawniającego do korzystania w kolejnym roku podatkowym z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 150 tys. do 250 tys. euro.

Z innych korzystnych zmian dla przedsiębiorców wymienił także rozszerzenie zakresu ulg na prace badawczo-rozwojowe: zwiększenie wysokości odliczenia do 100 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych dla wszystkich podatników, a dla podatników mających status centrów badawczo-rozwojowych – do 150 proc., rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych m.in. o poniesione wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego w prowadzonej działalności B+R czy umożliwienie przedsiębiorcom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych korzystania z ulgi  w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych niestanowiących kosztów prowadzenia działalności na terenie SSE.

Zastępca naczelnika US zaznaczył, że wprowadzono szereg mechanizmów wspierających przedsiębiorców, m.in. technologię, która pozwala chronić uczciwych podatników i sprawniej monitorować nieprawidłowości, podzieloną płatność umożliwiającą podzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na kwotę netto i kwotę podatku VAT, chroniącą uczciwych podatników przed konsekwencjami ich nieświadomego udziału w procesie wyłudzania podatku VAT czy usługi elektroniczne ułatwiające przedsiębiorcom kontakt z administracją skarbową i załatwianie spraw urzędowych (możliwość złożenia wniosku i uzyskania zaświadczenia oo niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości przez internet, ułatwienia w składaniu rozliczeń podatkowych i wniosków, weryfikacji kontrahentów).

Pochylczuk dodał, że obecnie przepisy są weryfikowane pod kątem eliminacji niepotrzebnych już przepisów, które stanowią jedynie obciążenie dla podatnika.

W dalszej części poinformował przedsiębiorców o planowanych zmianach.

Zapowiedział planowane zwolnienie firm od 2019 r. z obowiązku składania deklaracji VAT, prace nad uproszczeniem systemu VAT, dzięki którym podatnicy będą mieli większą pewność co do stosowania przepisów podatkowych oraz plan stworzenia jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT mającej pomóc przedsiębiorcom w weryfikacji wiarygodności kontrahentów.

Pochylczuk wspomniał również o zamiarze wprowadzenia tzw. kas on-line umożliwiających bezpośrednią wysyłkę danych do Centralnego Repozytorium Kas, zmniejszeniu obowiązków informacyjnych dla firm, ujednoliceniu formularzy deklaracji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego czy leśnego i umożliwieniu ich składania w formie elektronicznej we wszystkich gminach, planowanych zmianach w podatku od czynności cywilnoprawnych umożliwiających podatnikom dokonującym wielu jednorodnych czynności składanie zbiorczej deklaracji za cały miesiąc, zamiarze obniżenia stawki CIT dla najmniejszych przedsiębiorców do 9 proc., podwyższeniu limitu odpisu samochodu osobowego w firmie z 20 tys. euro do 150 tys. zł., wprowadzeniu możliwości obniżenia dochodu o hipotetyczny koszt odsetkowy oraz możliwości uwzględnienia wartości zadłużenia w kosztach uzyskania przychodu z tytułu wniesienia takiego zobowiązania jako wkładu do spółki.

Zapowiadał także wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty w przypadku, gdy nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym, zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycia przedsiębiorstw jednoosobowych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy, podwyższenie progu małego podatnika w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży i możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz małoletnich dzieci podatnika. W planach jest też skrócenie ze 150 dni do 120 dni terminu ulgi umożliwiającej wierzycielowi zastosowanie przepisów dotyczących „ulgi za złe długi” z analogicznymi zmianami po stronie dłużnika.

Zastępca naczelnika US mówił ponadto o pracach nad nową, przyjazną przedsiębiorcom ordynacją podatkową, która miałaby zapewnić jeszcze większą ochronę podatnika w relacjach z organem podatkowym oraz zamiarze wprowadzenia tzw. ulgi Innovation Box polegającej na preferencyjnym opodatkowaniu dochodu uzyskiwanego z praw własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie.

Pochylczuk zachęcał przedsiębiorców do korzystania z interpretacji indywidualnych przepisów podatkowych i poinformował, że w planach jest także wprowadzenie możliwości składania przez organizacje branżowe wniosków o wydawanie interpretacji ogólnych.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl