O Klubie

Czym jest Klub?

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców (SKB-ZP) jest prestiżową samofinansującą się organizacją zrzeszającą przedsiębiorców i liderów biznesowych z regionu Starogardu Gdańskiego i okolic. Klub stanowi platformę wspierającą rozwój lokalnego biznesu, wymianę doświadczeń oraz budowanie silnych relacji między przedstawicielami różnych branż.

Sieć i Partnerstwo: Jesteśmy częścią szerszej sieci związków pracodawców i klubów biznesowych, co umożliwia naszym członkom dostęp do rozległych zasobów, kontaktów i możliwości na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Misja i Wizja

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców skupia się na promowaniu etycznych standardów w biznesie, innowacyjności oraz wspieraniu przedsiębiorczości. Jesteśmy przekonani, że współpraca i sieciowanie są kluczowe dla dynamicznego rozwoju lokalnej gospodarki oraz budowania społeczności biznesowej, która jest silna, zintegrowana i odporna na zmieniające się warunki rynkowe.

Dołącz do nas

Jeśli jesteś przedsiębiorcą szukającym okazji do rozwoju, sieciowania i wpływania na lokalne środowisko biznesowe, Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców jest idealnym miejscem dla Ciebie. Zapraszamy do dołączenia do naszej rozwijającej się społeczności liderów biznesu.

Cele Klubu

Cel ogólny: Silna pozycja rynkowa lokalnych przedsiębiorstw; rozwój potencjału ekonomicznego przedsiębiorców w harmonii z ogólnym wzrostem potencjału regionu; przyzwolenie społeczne na działania umożliwiające skuteczną konkurencję na rynkach ponadlokalnych; synergia celów społeczno-ekonomicznych; wizja rozwoju regionu zgodna ze strategicznymi celami SKB-ZP.

Cel strategiczny: Celem strategicznym Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców jest upodmiotowienie środowiska gospodarczego, obrona praw i interesów tegoż środowiska oraz stymulowanie rozwoju ekonomicznego członków klubu.

Dla osiągnięcia celu strategicznego wyznaczono cele pośrednie:

Cel 1: Obrona interesów przedsiębiorców

Cel 2: Rozwój ekonomiczny członków SKB-ZP

Cel 3: Konsolidacja środowiska gospodarczego wokół idei i celów SKB-ZP

Cel 4: Rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego regionu

Jak działa Klub?

Działalnością Klubu kieruje Prezes Związku, który jest także przewodniczącym Zarządu Klubu. Zarząd Klubu spotyka się co najmniej raz w miesiącu na posiedzeniach Zarządu, w których mogą uczestniczyć także członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz inni zaproszeni członkowie. Działania Członków Zarządu na rzecz Klubu są nieodpłatne. Zarząd podejmuje działania zgodnie z kompetencjami zawartymi w Statucie Związku i Regulaminie Zarządu. Zadania statutowe Zarząd wykonuje za pośrednictwem biura Klubu, które obsługuje bieżącą działalność organów Klubu oraz koordynuje prace zespołów w ramach programów i projektów realizowanych przez Klub.
Cele i zadania programowe Klub realizuje w grupach/zespołach roboczych powołanych do projektów.

Historia Klubu

Historia Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców sięga 1991 r. kiedy powstała Izba Rolniczo-Przemysłowo-Handlowa „Kociewie” oraz 2001 r. kiedy powstał Starogardzki Klub Biznesu. W obecnej formie w oparciu o Ustawę o Organizacjach Pracodawców z dn. 23.05.1991r. działamy od grudnia 2009 r.

Do organizacji należą głównie firmy z terenu powiatu starogardzkiego oraz m. in. z Gdańska, Tczewa, Pelplina, Kościerzyny. Do organizacji należą wszystkie największe firmy naszego regionu. Większość naszych członków to firmy średnie i małe.

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców organizuje debaty tematyczne, konferencje oraz spotkania z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. Współpracujemy z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi przedsiębiorstwa (Urzędy Skarbowe, Inspektoraty Nadzory Budowlanego, ZUS, NFZ, Straż Pożarna). Występujemy w obronie interesów grupowych i branżowych. Nie uchylamy się od trudnych tematów mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości (podatki, infrastruktura, rewitalizacja, kultura, sport, oświata zawodowa, służba zdrowia). 

Jesteśmy umocowanym partnerem dla Ministerstw, Komisji Sejmowych, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i organów terenowych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Główne obszary aktywności SKB – ZP

Kojarzenie ofert biznesowych – pomoc w kontaktach biznesowych, analiza i pomoc w pozyskaniu finansowania nowych projektów dla firm, prezentacja ofert członków, upowszechnienie formuły wymiany informacji biznesowych pomiędzy członkami, dostęp do informacji i ofert gospodarczych.

Monitorowanie legislacji – dostarczamy informacje o planowanych i wprowadzanych zmianach prawa w Polsce i Unii Europejskiej.

Dialog społeczny – działalność na rzecz dialogu społecznego w zakresie ogólnopolskim, regionalnym, prowadzenie negocjacji i mediacji z partnerami społecznymi w imieniu naszych członków, współpraca ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami pracodawców.

Konsultacje dla firm – stałe dyżury w siedzibie, doradztwo prawne, doradztwo ekonomiczno-podatkowe, doradztwo w zakresie pozyskiwania środków pomocowych UE, doradztwo marketingowe (w tym związane z eksportem).

Kojarzenie biznesu i nauki – podejmujemy działania na rzecz wzmocnienia współpracy pomiędzy biznesem a nauką (szkoły zawodowe, uczelnie itp.) poprzez budowanie trwałych kanałów komunikacji i współdziałanie, szczególnie w zakresie innowacji.

Odpowiedzialny biznes – podejmujemy działalność na rzecz kreowania odpowiedzialnych zachowań biznesowych, w tym szczególnie w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, uczestniczymy w projektach związanych z CSR (ang. Corporate Social Responsibility) w ujęciu regionalnym oraz krajowym.

Działalność informacyjna – członkom organizacji przekazujemy systematycznie informacje o naszej działalności, dajemy możliwość autoprezentacji ofert członków organizacji.

Działalność ekspercka – poprzez działanie Zespołu Eksperckiego skupiającego fachowców z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego, przygotowującego opinie i analizy pomocne dla środowiska gospodarczego.

Reprezentowanie przedsiębiorców – w pracach organów uchwałodawczych ( Rady Miast, Gmin, Powiatów), wspieranie interesów członków przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz w instytucjach takich jak np.: ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, Urzędy i Izby Skarbowe, Urzędy Celne, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Pożarna, Nadzór Budowlany.

Czym jest Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców?

SKB-ZP to organizacja skupiająca przedsiębiorców, menedżerów i innych profesjonalistów z regionu starogardzkiego i okolic. Klub umożliwia nawiązywanie kontaktów biznesowych, rozwijanie umiejętności i wspieranie się nawzajem w rozwoju osobistym i swoich firm.

Jakie korzyści przynosi przystąpienie do klubu?

Przystąpienie do klubu pozwala na korzystanie z wielu benefitów, takich jak możliwość nawiązywania cennych kontaktów biznesowych, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, dostęp do ekskluzywnych wydarzeń networkingowych oraz promocja swojej firmy wśród innych członków klubu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przystąpić do klubu?

Aby zostać członkiem Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców, należy najpierw skontaktować się z klubem lub jednym z jego członków i wyrazić zainteresowanie członkostwem. Można to zrobić poprzez stronę internetową klubu, e-mailem lub telefonicznie.
Po wyrażeniu zainteresowania, zwykle organizowane są spotkania rekrutacyjne, podczas których przedstawiana jest idea i cele klubu oraz wymagania dotyczące członkostwa. Często wymagana jest opłata składkowa oraz wniosek o przyjęcie do klubu.
Oczekuje się od członków, że będą aktywni w działalności klubu, będą wspierać jego cele i idee, a także przestrzegać etyki biznesowej.
Podsumowując, aby zostać członkiem Starogardzkiego Klubu Biznesu, należy skontaktować się z klubem, wyrazić zainteresowanie członkostwem i spełnić wymagania dotyczące członkostwa.

Kto może zostać członkiem klubu?

Aby stać się członkiem SKB-ZP, mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej oraz inne podmioty związane z miastem Starogard Gdański. Ponadto, osoby fizyczne będące udziałowcami lub akcjonariuszami spółek prawa handlowego, jak również osoby zarządzające przedsiębiorstwami mogą również ubiegać się o członkostwo. Jeśli chodzi o osoby prawne, to zostają one automatycznie członkami wspierającymi klub.

Kto aktualnie należy do klubu?

Aktualna lista członków kluby znajduje się pod adresem:
https://skb.org.pl/bazafirm/

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl