O Klubie

Czym jest Klub?

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców jest organizacją pozarządową, samofinansującą się, realizującą swoje własne cele statutowe, zrzeszając przedsiębiorców, pracodawców, osoby prowadzące działalność gospodarczą. Klub jest organizacją typu „non profit”. Przynależność do Klubu odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

Misja Klubu

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców jest niezależnym stowarzyszeniem przedsiębiorców.
Klub ma na celu obronę praw i interesów środowisk gospodarczych regionu wobec organów administracji państwowej i samorządowej, a także na arenie międzynarodowej.

Cele Klubu

Cel ogólny: Silna pozycja rynkowa lokalnych przedsiębiorstw; rozwój potencjału ekonomicznego przedsiębiorców w harmonii z ogólnym wzrostem potencjału regionu; przyzwolenie społeczne na działania umożliwiające skuteczną konkurencję na rynkach ponadlokalnych; synergia celów społeczno-ekonomicznych; wizja rozwoju regionu zgodna ze strategicznymi celami SKB-ZP.

Cel strategiczny: Celem strategicznym Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców jest upodmiotowienie środowiska gospodarczego, obrona praw i interesów tegoż środowiska oraz stymulowanie rozwoju ekonomicznego członków klubu.

Dla osiągnięcia celu strategicznego wyznaczono cele pośrednie:

Cel 1: Obrona interesów przedsiębiorców

Cel 2: Rozwój ekonomiczny członków SKB-ZP

Cel 3: Konsolidacja środowiska gospodarczego wokół idei i celów SKB-ZP

Cel 4: Rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego regionu

Jak działa Klub?

Działalnością Klubu kieruje Prezes Związku, który jest także przewodniczącym Zarządu Klubu. Zarząd Klubu spotyka się co najmniej raz w miesiącu na posiedzeniach Zarządu, w których mogą uczestniczyć także członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz inni zaproszeni członkowie. Działania Członków Zarządu na rzecz Klubu są nieodpłatne. Zarząd podejmuje działania zgodnie z kompetencjami zawartymi w Statucie Związku i Regulaminie Zarządu. Zadania statutowe Zarząd wykonuje za pośrednictwem biura Klubu, które obsługuje bieżącą działalność organów Klubu oraz koordynuje prace zespołów w ramach programów i projektów realizowanych przez Klub.
Cele i zadania programowe Klub realizuje w grupach/zespołach roboczych powołanych do projektów.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl