Przedsiębiorcy o zatrudnianiu cudzoziemców

W dniu 28 lutego 2018r. z inicjatywy SKB-ZP oraz PUP odbyło się spotkanie 50 przedsiębiorców poświęcone sytuacji na rynku pracy oraz problematyce zatrudniania cudzoziemców. Gośćmi spotkania byli: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Joanna Witkowska, V-ce Starosta – Kazimierz Chyła, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Arkadiusz Banach oraz przedstawiciele kierownictwa Straży Pożarnej i Okręgowej Inspekcji Pracy.

Uczestnicy otrzymali wyczerpujące informacje na temat sytuacji na wojewódzkim i powiatowym rynku pracy oraz informacje o udziale obywateli Ukrainy na rynku pracy. Warto zaznaczyć, że obserwujemy na terenie powiatu starogardzkiego systematyczny wzrost zatrudniania cudzoziemców. W 2016r. zarejestrowano 1 315 oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców, a w 2017r. – 5 120 a do końca lutego 2018r. – 818.

Zapoznano uczestników spotkania z zasadami zatrudniania cudzoziemców według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018r. tj. zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracje oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Przedstawiono również cele i zasady kontroli pobytu i zatrudniania cudzoziemców przez Straż Graniczną i kontroli legalności zatrudnienia przez PIP oraz konsekwencje w przypadku naruszania przepisów.

W trakcie panelu dyskusyjnego pojawiło się kilka ciekawych propozycji.  Większość uczestników uznała, że jest duże zapotrzebowanie na spotkania o charakterze warsztatowo-konferencyjnym w zakresie zatrudniania cudzoziemców.  Nakreślono również zarys współpracy pomiędzy podmiotami administracji publicznej a pracodawcami. Uczestnicy panelu wspólnie podkreślali rangę wsparcia cudzoziemców zamieszkujących na terenie Powiatu Starogardzkiego w adaptacji społeczno-zawodowej. Wsparcie takie szczególnie jest niezbędne w nauce języka polskiego, rozwiązywaniu problemów w relacjach z administracją oraz nabywaniu twardych i miękkich kompetencji zawodowych.

Warto nadmienić, iż SKB-ZP usilnie zabiega o utworzenia w Starogardzie Gdańskim „Zamiejscowego Oddziału ds. Legalizacji Zatrudniania Cudzoziemców”. Powstanie takiego oddziału wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z południowej części województwa pomorskiego. Według zapewnień Wojewody Pomorskiego – Dariusza Drelicha jest duża szansa, aby taki oddział powstał w II połowie 2018r.

Przejdź do formularza kontaktowego

Starogardzki Klub Biznesu
ul. Kościuszki 27/12
83-200 Starogard Gdański

+48 58 56 306 21

skb@skb.org.pl