O klubie

Czym jest Klub?

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców jest organizacją pozarządową, samofinansującą się, realizującą swoje własne cele statutowe, zrzeszającą osoby prowadzące działalność gospodarcza na terenie powiatu starogardzkiego. Klub jest organizacja typu „non profit”. Przynależność do Klubu odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

Misja Klubu

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców jest niezależnym i samofinansującym się stowarzyszeniem przedsiębiorców działających na obszarze powiatu starogardzkiego.
Klub ma na celu obronę praw i interesów środowisk gospodarczych regionu wobec organów administracji państwowej i samorządowej, a także na arenie międzynarodowej.

Cele Klubu

Cel ogólny długoterminowy: Silna pozycja rynkowa lokalnych przedsiębiorstw; rozwój potencjału ekonomicznego lokalnych przedsiębiorców w harmonii z ogólnym wzrostem potencjału regionu; przyzwolenie społeczne na działania umożliwiające skuteczną konkurencję na rynkach ponadlokalnych; synergia celów społeczno-ekonomicznych ogółu społeczeństwa powiatu starogardzkiego; wizja rozwoju regionu zgodna ze strategicznymi celami SKB.
Cel strategiczny: Celem strategicznym Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców jest upodmiotowienie środowiska gospodarczego powiatu starogardzkiego, obrona praw i interesów tegoż środowiska oraz stymulowanie rozwoju ekonomicznego członków klubu.

Dla osiągnięcia celu strategicznego wyznaczono cele pośrednie:

  • Cel 1: Obrona interesów lokalnych przedsiębiorców
  • Cel 2: Rozwój ekonomiczny członków SKB-ZP
  • Cel 3: Konsolidacja środowiska gospodarczego powiatu wokół idei i celów SKB-ZP
  • Cel 4: Rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego powiatu starogardzkiego

Władze Klubu

Organami Klubu są:

  • Ogólne Zgromadzenie Członków
  • Zarząd Klubu (organ kontrolny)
  • Komisja Rewizyjna (organ wykonawczy)
  • Sąd Koleżeński

Aktualny skład osobowy władz klubu.

Jak pracuje Klub?

Pracą Klubu kieruje Zarząd Klubu, na czele którego stoi Prezes Zarządu. Zarząd Klubu spotyka się raz w tygodniu na Zebraniach Zarządu, w których mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inni członkowie. Praca w Zarządzie Klubu jest nieodpłatna. Zarząd pracuje zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Pracy Zarządu. Zadaniem Zarządu jest prowadzenie bieżących spraw Klubu, administrowanie majątkiem Klubu (zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Ogólnego) oraz uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
Uchwały Zarząd podejmuje bezwzględna większością głosów. Zadania statutowe zarząd wykonuje za pośrednictwem sekretariatu Klubu. Sekretariat obsługuje bieżącą działalność organów Klubu (Zgromadzenie Ogólne, Zarząd Klubu) oraz koordynuje prace wszystkich zespołów pracujących w ramach programów i projektów realizowanych przez Klub.

Cele i zadania programowe Klub realizuje w grupach i zespołach roboczych działających w ramach projektów. Na czele każdego projektu stoi Koordynator projektu – menedżer projektu odpowiedzialny za jego realizację.

Kodeks etyki SKB-ZP 

Członkowie klubu